U Nar. nov., br. 116/17 od 24.11.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 02.12.2017., osim odredbe čl. 5. Pravilnika koja stupa na snagu 01.01.2019.

Pravilnikom se propisuje između ostalog da je proizvođač obvezan za svaki ambalažni materijal, i to prema vrsti i sastavu u koji pakira proizvode koje stavlja na tržište, imati certifikat, a koji vrijedi za neograničeni broj ambalažnih jedinica koje će se proizvesti iz tog ambalažnog materijala. Iznimno od navedenog, proizvođač koji stavlja na tržište proizvod u ambalaži iz Europske unije (EU) može umjesto certifikata imati Izjavu o sukladnosti kojom izjavljuje da ambalažni materijal u kojem stavlja proizvod na tržište udovoljava zahtjevima iz čl. 9. st. 1. Pravilnika, a odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje takva sukladnost mora biti na raspolaganju. Proizvođač je obvezan certifikat ili Izjavu o sukladnosti predočiti nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev.

Proizvođač koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti GTIN oznakom sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade. Iznimno od navedenog, proizvođač nije obvezan ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade označiti GTIN oznakom u slučajevima predviđenim uputama Fonda (objavljuju se na mrežnim stranicama) i samo uz prethodnu suglasnost Fonda.

Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje (debljina stijenke manja od 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda. Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«. Fond će u roku od godine dana od stupanja na snagu Pravilnika provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (''Nar. Nov., br. 88/15, 78/16) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji su tiskani u dodatku Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Natrag