U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljen je Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega koji stupa na snagu 20.4.2017.

Ovim Pravilnikom uređuje se izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja državnih biljega.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, br. 12/96 i 51/07).

Dosadašnji državni biljezi izdani na temelju Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (Nar. nov., br. 12/96 i 51/07) mogu se upotrebljavati kao državni biljezi do njihovog iskorištenja.

Natrag