Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 104/17) donesen je temeljem Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14 i 93/15) i Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 - 120/16). Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih izvještaja i tromjesečnih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga  i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima obveznog mirovinskog fonda, kontni plan mirovinskog fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a prvi put se primjenjuje na tromjesečne izvještaje i druge izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2393.html

Natrag