Pravilnik o EORI broju (Nar. nov., br. 104/17) donesen je temeljem Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Nar. nov., br. 40/16). Ovim se Pravilnikom propisuje način dodjeljivanja, određivanja, korištenja i poništavanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI broj - engl. »Economic Operators Registration and Identification number«), obrazac zahtjeva za EORI broj, sadržaj potvrde o EORI broju, strukturu EORI broja, sadržaj evidencije o EORI brojevima te korištenje podataka koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku dodjele EORI broja za primjenu sustava uspostavljenog u skladu s čl. 16. st. 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.). Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2391.html

Natrag