U Nar. nov., br. 101 od 12. listopada 2017. objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi koji stupa na snagu 20. listopada 2017., osim članaka 3. - 5. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Do stupanja na snagu članaka 3. - 5. ovoga Pravilnika, Državna komisija i »Narodne novine« d.d. dužni su međusobno povezati informacijske sustave sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave  i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.

Natrag