U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka.

Ovim Pravilnikom proširuje se popis kemikalija iz Priloga II. POSEBNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, Dodatka C  - Posebna granična ograničenja za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta, donesena sukladno čl. 46. st. 2. Direktive 2009/48/EZ.

Pravilnik stupa na snagu 24. svibnja 2017. u odnosu na odredbe koje se odnose na tvari formamid i 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on te 24. studenog 2017. u odnosu na odredbe koje se odnose na tvari 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EZ br. 247-500-7), 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EZ br.220-239-6) (3:1), 5-kloro-2-metil-izotiazolin-3(2H)-on i 2-metilzotiazolin-3(2H)-on.

Natrag