U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (u nastavku: Pravilnik). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. srpnja 2017., osim čl. 10. st. 3. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj, način izrade i postupanje s dokumentacijom o nabavi, sadržaj, način izrade, dostava i postupak zaprimanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, postupak otvaranja ponuda, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o otvaranju ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni zahtjeva za sudjelovanje, zapisnika o vođenju pregovora i zapisnika o vođenju dijaloga i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi, ponudom, zahtjevom za sudjelovanje, otvaranjem ponuda i zapisnicima u postupcima javne nabave te u slučaju nabave društvenih i drugih posebnih usluga kao i postupanje u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Natrag