U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, koji je stupio na snagu nakon objave.

Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti iz čl. 57. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) koje se paušalno oporezuju, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

Natrag