U Nar. nov., br. 34 od 8.4.2017. objavljena je Odluka  općinskim porezima Općine Drenovci. Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u službenom glasilu Općine Drenovci, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Drenovci, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 5%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površina kuće za odmor. Porez na korištenje javne površine plaća se po stopi od 10%. Općina Drenovci je dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Drenovci, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanje i naplate poreza na nekretnine, i ista će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

Natrag