U Nar. nov., br. 110/17 od 15. studenog 2017. objavljena je Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koja stupa na snagu 23. studenog 2017. godine.

Natrag