U Nar. nov., br. 60/17 od 23.6.2017. objavljena je Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.7.2017.

Odlukom se određuje obveza primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije u postupku mjerenja i smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva, s ciljem poticanja rasterećenja gospodarstva i tržišne konkurencije. Obvezuju se tijela državne uprave nadležna za područje financija, pravosuđa, unutarnjih poslova, graditeljstva i prostornoga uređenja, zaštite okoliša i energetike, zdravstva, poljoprivrede, turizma, socijalne politike, mora, prometa i infrastrukture, znanosti i obrazovanja, kulture, mjeriteljstva te statistike (u nastavku: nadležna tijela) u okviru svojeg djelokruga do 10.7.2017. popisati sve zakonske i podzakonske akte, odnosno sve administrativne obveze koje utječu na gospodarsko poslovanje i uvjete pristupa tržištu usluga te visine svih kazni za poduzetnike. Od obveze su izuzeta zakonodavna područja koja su bila obuhvaćena Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva od 5.1.2017. godine.

Nadležna tijela obvezuju se do 30.11.2017. godine u naprijed navedenim područjima provesti cjelokupno mjerenje administrativnog opterećenja temeljem SCM metodologije, sukladno SCM priručniku i standardiziranom obrascu za SCM mjerenje koji su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Mjerenje administrativnog opterećenja uključuje savjetovanje s poslovnim sektorom, kroz minimalno dvije radionice i pet pojedinačnih razgovora s poslovnim subjektima, radi prikupljanja podataka o troškovima vremena i naknadama temeljem administrativnih obveza. Savjetovanje s poslovnim sektorom nadležna tijela obvezna su provesti do 30.9.2017. godine.

Temeljem dobivenih rezultata SCM mjerenja, nadležna tijela se obvezuju, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, do 31.12.2017. godine u okviru zakonodavnih područja iz toč. II. Odluke, utvrditi prijedloge mjera za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva za minimalno 30%. Iznimke od naprijed navedenog moguće su ukoliko nadležna tijela rezultatima SCM mjerenja dokažu kako se više od 70% izmjerenog administrativnog opterećenja odnosi na obveze i troškove koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije (EU) ili međunarodnog prava. U slučaju iznimke smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva može se provesti samo kroz administrativne obveze koje nisu predmet prenošenja zakonodavstva EU u nacionalno zakonodavstvo ili međunarodnog prava.

Natrag