U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1. svibnja 2017.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 31/11 i Glasnik Karlovačke županije, br. 56/11).

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja prireza porezu na dohodak, visina stope prireza porezu na dohodak, način obračuna i plaćanje. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Natrag