U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljena je Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_870.html koja stupa na snagu 1.5.2017.

Stopa prireza je ostala nepromijenjena i iznosi 10%.

Natrag