U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 01.01.2018.

Odlukom se utvrđuju obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda proračuna Grada Hrvatske Kostajnice.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 147/13 i »Službeni vjesnik Grada Hrvatske Kostajnice« br. 53/13).

Natrag