Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec (Nar. nov., br.  153/14) prestaje važiti.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 23.2.2017.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_393.html

Natrag