U Nar. nov, br. 59 od 21.6.2017. objavljena je Odluka o porezima općine Vrhovinekoja stupa na snagu 1.1.2018.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina,

5. porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od:

- 10,00 kuna a

- 15,00 kuna koje se nalaze unutar zaštićenog područja nacionalnog parka Plitvička jezera po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u visini, na način i po uvjetima koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeća Općine.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza obavljat će porezno tijelo - JUO Općine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima u Općini Vrhovine (Nar. nov., br. 139/14)

Natrag