Odluka o porezima Općine Vojnić (Nar. nov., br. 96/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Općini Vojnić pripadaju sljedeći općinski porezi: prirez porezu na dohodak,  porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Vojnić« osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_96_2221.html

Natrag