U Nar. nov., br. 99 od 6.10.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Tučepi.

Ovom Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na korištenje javnih površina uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Općine Tučepi«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1.11.2017.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Tučepi (»Glasnik Općine Tučepi« broj 2/2010).

Natrag