U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Semeljci (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Semeljci.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Semeljci objavljena u »Službenom glasniku« Općine Semeljci broj 5/02.

Odredbe članka 11. - 13. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.

Natrag