U Nar. nov., br. 78/17 od od 9. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Raša (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Raša« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«. Dakle, čl. 3. stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Raša (Nar. nov., br. 2/02 i »Službene novine Općine Raša« broj 7/01, 3/02, 14/02, 12/04 i 22/15).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Općine Raša (Sl. novine Općine Raša« broj 7/01, 3/02, 12/04 i 22/15).

Odredba čl. 5. ove Odluke koja se odnosi na porez na kuće za odmor prestaje važiti 1. siječnja 2018. godine.

Natrag