U Nar. nov, br. 61 od 28.6.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Rakovec koja stupa na snagu 1.7.2017.

Općina Pisarovina uvodi sljedeće općinske poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kn/m2.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20 % na iznos ugovorene naknade koja se plaća na korištenje javnih površina.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Rakovec.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije«, br. 1/02).

Natrag