U Nar. nov, br. 61 od 28.6.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Podstrana koja stupa na snagu 1.7.2017.

Općina Podstrana uvodi sljedeće općinske poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Podstrana.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Podstrana (»Službeni glasnik Općine Podstrana« broj 24/14).

Natrag