U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Oprtalj (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza Općine Oprtalj, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16, 101/17).

Porezi Općine Oprtalj su: 1. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 2. porez na kuću za odmor plaća se godišnje 15,00 kuna/m² korisne površine kuće za odmor, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Oprtalj (»Službene novine Općine Oprtalj« broj broj 7/17).

Natrag