U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Murter - Kornati. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Murter-Kornati«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Porezi Općine Murter-Kornati su:

1. prirez porezu na dohodak po stopi od 8%,

2. porez na potrošnju po stopi od 4%,

3. porez na kuće za odmor u visini od 15 kn po m2 godišnje,

4. porez na korištenje javnih površina.

Općina Murter-Kornati dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine Murter-Kornati. Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine Murter-Kornati. Odluka će se donijeti najkasnije do 30. studenoga 2017. godine a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Natrag