U Nar. nov., br. 92/17 od 13.9.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Markušica (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Općine Markušica, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se propisuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Markušica.

Porezi Općine Markušica su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 5% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen PDV),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se godišnje u iznosu od 12,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Postupci utvrđivanja poreza započeti po Zakonu o lokalnim porezima (''Nar. nov.'', br. 115/16) i Odluci, a koji nisu dovršeni do 1.1.2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o porezima Općine Markušica.

Odredbe čl. 11. - 14. Odluke (o porezu na kuće za odmor) prestaju važiti 1.1.2018.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (''Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije'' br. 05/2002) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (''Nar. nov.'', br. 131/2003).

Natrag