Odluka o porezima Općine Mali Bukovec (Nar. nov., br. 72/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Porezi Općine Mali Bukovec su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Mali Bukovec po stopi od 5%.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« a objavljuje se i u »Narodnim novinama«.

Natrag