U Nar. nov., br. 67/17 od 12.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Ljubešćica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1.8.2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2,5%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 8,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina UTVRĐUJE SE, ovisno o namjeni, a iznosi kako slijedi:

1. kiosci, montažni objekti

30,00 kn/m2/mjesečno

2. ugostiteljske terase (od 1. 4. do 31. 10. ili 1. 5. do 30. 9.)

15,00 kn/m2/mjesečno

3. ugostiteljske i slične pokretne prikolice

20,00 kn/m2/dnevno

4. šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost

10,00 kn/m2/dnevno

5. cirkusi, luna park, zabavne radnje i slično

300,00 kn/dnevno

6. prigodne prodaje na stolovima, klupama i štandovima ili bez postavljanja pokretnih naprava

20,00 kn/m2/dnevno

7. postavljanje stolova, klupa ili štandova u svrhu izborne promidžbe

15,00 kn/m2/dnevno

8. zamrzivači, uslužne naprave

5,00 kn/m2/ dnevno

9. javne površine ispred trgovina koja se koriste za izlaganje i prodaju robe

1,00 kn/m2/dnevno

10. javne površine koje se koriste za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, postavu skela, ograda gradilišta te u svrhu izvođenja građevinskih radova

1,00 kn/m2/dnevno

11. javne površine koje se koriste radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova

1,50 kn/m2/dnevno

12. postavljanje reklamnih i oglasnih panoa, ploča i drugih objekata koji služe informiranju i reklamiranju

1,00 kn/dnevno, paušal

13. putokazi i slične naprave na javnim površinama

1,00 kn/dnevno, paušal

14. pokretne trgovine

200,00 kn/mjesečno, paušal

15. izlaganje robe bez mogućnosti prodaje

5,00 kn/m²/dnevno

Za višednevno korištenje javne površine (minimalno tri dana) iz toč. 3., 4. i 6., utvrđuje se porez na korištenje javne površine od 5,00 kn/m2 za svaki dan korištenja.

Sva pitanja vezana uz utvrđivanje i naplatu porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na korištenje javnih površina do donošenja posebne odluke Općinskog vijeća, obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 3/99, 6/02 i 12/03) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« broj 1/12).

Natrag