U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Ližnjan - Lisignano koja stupa na snagu dana 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Ližnjan - Lisignano.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 5%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine,
  4. porez na korištenje javnih površina koji se plaća po stopi od 20% na iznos naknade za uporabu odnosno korištenje javnih površina,
  5. porez na nekretnine za koji će se naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit posebnom odlukom sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
Natrag