U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Kloštar Podravski. Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljen u »Narodnim novinama«.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak po stopi od 5%,

2. Porez na potrošnju po stopi od 3%,

3. Porez na korištenje javnih površina u svoti 0,50 kuna po m² dnevno,

4. Porez na nekretnine.

Porez na nekretnine propisat će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski.

Natrag