U Nar. nov., br. 44/17 od 5.5.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Jelsa (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jelsa, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Porezi Općine Jelsa su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 10% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu a u koju nije uključen PDV),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se u iznosu od 15,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Jelsa (»Službeni glasnik« br. 3/14, 11/14 i 5/15).

Natrag