U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Dubrava (u nastavku: Odluka), stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Dubrava, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava (»Glasnik Zagrebačke županije« broj: 2/02 i 22/02) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 108/02 i 146/10).

Odredbe čl. 9. i 10. ove Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1. siječnja 2018.

Natrag