Odluka o porezima Općine Drenje (Nar. nov., br. 104/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza. Općinski porezi su: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Drenje« i u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2398.html

Natrag