U Nar. nov., br. 89 od 6.9.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Brinje (u nastavku: Odluka), koja stupa na snagu dan nakon dana objave u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu 1. listopada 2017. godine.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brinje.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu na porez na dohodak (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 18/01), Odluka o porezu na kuće za odmor (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 18/01), Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 18/01, 20/13), Odluka o porezu na potrošnju (»Županijski glasnik« Ličko-senjske županije br. 25/03).

Natrag