U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Borovo (u nastavku: Odluka). Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo, osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Borovo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Borovo objavljena u »Službenom vjesniku Vukovarsko--srijemske županije br. 07/02, 21/07 i 21/14  i Narodnim novinama, br. 105/02.

Natrag