U Nar. nov, br. 59 od 21.6.2017. objavljena je Odluka o porezima općine Bedenica. Ova Odluka stupa na snagu 29.6.2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.7.2017.

Općina Bedenica uvodi sljedeće općinske poreze:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina

5. Porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, i to:

- 12,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor izgrađene od čvrstih materijala,

- 8,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor od drvenog materijala.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća na korištenje javnih površina.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza (poreza na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) prenose se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Sva pitanja vezana uz porez na nekretnine utvrdit će se posebnom Odlukom općinskog vijeća Općine Bedenica sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Bedenica (Glasnik Općine Bedenica br. 3/2001 i 5/2014.) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. br. 87/03)

Natrag