U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Barban (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Barban''.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16).

Porezi Općine Barban su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 5% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV),  3. porez na korištenje javnih površina, po stopi od 10% od ugovorene naknade za korištenje, a plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu tog poreza, 4. porez na nekretnine.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Barban objavljena u ''Službenim novinama Općine Barban'' br. 15/02.

Natrag