U Nar. nov, br. 61 od 28.6.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Zlatara.  Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na 1.7.2017.

Grad Zlatar uvodi sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,50 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina određuje se u kunama po metru kvadratnome ili po komadu, dnevno ili mjesečno ili godišnje, a ako se određuje po metru kvadratnome, najmanja površina za obračun iznosi 1 m².

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Porez na nekretnine propisat će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Zlatara

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti: Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« br. 17/01, 28/09 i 11/14), Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« br. 28/09), Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Zlatara (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« 24/15).

Natrag