U Nar. nov., br. 116/17 od 24.11.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Zaprešića (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Grada Zaprešića'', osim odredbi čl. 3. do 5. Odluke koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza Grada Zaprešića, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Zaprešiću.

Gradski porezi su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 12% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području Grada Zaprešića.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (''Glasnik Zagrebačke županije'' br. 16/01, 24/01 i 22/02).

Natrag