U Nar. nov., br. 99 od 6.10.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Varaždina.

Ovom Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina.

Pitanja vezana uz uvođenje i naplatu poreza na nekretnine regulirat će se posebnom odlukom.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1.11.2017.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 3/95, 4/96, 1/98, 11/01, 7/02, 8/04, 5/06, 2/08, 7/08, 1/10, 1/12, 4/12, 5/12, 8/12 - pročišćeni tekst, 3/14, 6/15).

Natrag