U Nar. nov., br. 34 od 8.4.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Rijeke koja stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Rijeci.

Gradu pripadaju sljedeći porezi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5%. Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada. Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Natrag