U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Pazina (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1. svibnja 2017.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:

▪ Odluka o porezima Grada Pazina (Nar. nov., br. 2/14 i Sl. novine Grada Pazina, br. 34/13 i 17/15),

▪ čl. 41. i 42. Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta (Sl. novine Grada Pazina, br. 31/09).

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Pazinu (dalje: Grad), porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.

Natrag