Odluka o porezima Grada Otoka (Nar. nov., br. 72/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Ovom Odlukom Grad Otok uvodi sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na nekretnine. Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 10%.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Natrag