U Nar. nov., br. 84/17 od 25.8.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Omiša (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od objave u ''Narodnim novinama'', a objavit će se i u ''Službenom glasniku Grada Omiša''.

Odlukom se utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihod Grada Omiša.

Porezi Grada Omiša su:

1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 8% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak),

2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost),

3. porez na kuće za odmor plaća se godišnje po četvornom metru korisne površine, u iznosima od:

- 5 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša i to Svinišće, Podašpilje, Dubravu, Srijane, Dolac Donji, Trnbuse, Putišiće, Dolac Gornji, Nova sela i Blato n/C,

- 10 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša i to Gata, Tugare, Naklice, Čišla, Ostrvica, Zvečanje, Smolonje, Kostanje, Podgrađe, Kučiće, Seoca, Slime, stara naselja Lokva Rogoznica i Čelina,

- 15 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša u granicama GUP-a Omiš te naselja Pisak, Marušići, Mimice, Medići, Lokva Rogoznica, Ivašnjak, Ruskamen, Zavode, Stanići, Zakučac, Ravnice, Vrisovci i Nemira.

4. porez na korištenje javnih površina, a plaća se po stopi od 10% na utvrđeni iznos obveze plaćanja naknade za korištenje javno prometnih površina.

5. porez na nekretnine.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (''Službeni glasnik Grada Omiša'' 8/2009).

Odredbe čl. 7. i 8. Odluke (koje uređuju porez na kuće za odmor) prestaju važiti 1.1.2018.

Natrag