U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Ogulina (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2018.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Ogulinu, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17).

Porezi Grada Ogulina su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor, plaća se godišnje, u iznosu od 10 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području grada Ogulina, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Ogulina (»Glasnik Karlovačke županije« broj 35/01) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina (Nar. nov., br. 147/14).

Natrag