U Nar. nov., br. 68/17 od 13.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Klanjca (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti prihod Grada Klanjca.

Porezi Grada Klanjaca su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 12% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se godišnje u iznosu od 12,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor, 4. porez na nekretnine, 5. porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 3/02) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 2/03 i »Narodne novine« broj 32/03 i 51/08).

Odredbe čl. 2. st. 1. toč. 3. i čl. 10. do 13. Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1.1.2018. godine.

Natrag