U Nar. nov., br. 89 od 6.9.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Imotskog (u nastavku: Odluka), koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 6.9.2017., a primjenjuje se od 1. listopada 2017. godine.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Gradu Imotskom, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način utvrđivanja i plaćanja poreza. Porezi Grada su prihod Proračuna Grada Imotskog.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog«, br. 2/01, 8/01).

Natrag