U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Čakovca. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca, osim odredbi koje se odnose na porez na nekretnine, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2018. godine.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Čakovcu, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza, obračun i način plaćanja poreza, te oslobađanje od plaćanja poreza.

Porezi Grada Čakovca su:

1. Prirez porezu na dohodak po stopi od 10%,

2. Porez na potrošnju po stopi od 3%

3. Porez na korištenje javnih površina,

4. Porez na nekretnine.

Predmet oporezivanja porezom na nekretnine je nekretnina. Nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Godišnji iznos poreza po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda, koeficijenta zone, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja i koeficijenta dobi. Vrijednost boda i koeficijent zone određuje odlukom predstavničko tijelo. Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i utvrđuje se, kao i koeficijent stanja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Natrag