U Nar. nov., br. 10/17 od 3.2.2017. objavljena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Navedenom Odlukom pokreće se postupak pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Natrag