U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 26. listopada 2017.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 19/17).

Natrag