U Nar. nov., br. 75 od 31. srpnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje koja stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Žakanje, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Žakanje, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

  1. prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 5%,
  2. porez na potrošnju koji se plaća po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor koji se plaća u iznosu od 10,00 kn/m2 godišnje po metru korisne površine,
  4. porez na korištenje javnih površina koji se plaća sukladno odredbama čl. 15. - 20. ove Odluke.

Općina Žakanje dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Natrag